Ryzyko Inwestycyjne

Oświadczenie o ryzyku inwestycyjnymWprowadzenie

Uwaga! Inwestowanie w nieruchomości może być bardzo zyskowne, lecz niesie ze sobą także szereg ryzyk, które w sytuacji ich zmaterializowania się mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty zainwestowanych środków.

Jednak na platformie Arqis ochrona pieniędzy inwestorów jest naszym priorytetem numer jeden. To nasz podstawowy obowiązek aby zająć się każdym z zagrożeń i zminimalizować jego wpływ na Twoje zainwestowane pieniądze. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy aby nasi inwestorzy dywersyfikowali swój kapitał poprzez inwestycje w więcej niż jeden projekt. Rekomendujemy także abyś nie inwestował więcej pieniędzy niż możesz stracić bez zmiany Twojego standardu życia. 

ARQIS GUARD

Podstawą naszego podejścia do ograniczenia ryzyka jest ARQIS GUARD, czyli 3 poziomowy system chroniący fundusze naszych inwestorów. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestowaniem ze pośrednictwem naszej platformy.

Trzy główne poziomy ochrony to:

1. Rygorystyczna analiza inwestycji

Dzięki temu akceptujemy tylko najbardziej korzystne, bezpieczne i dochodowe projekty.

2. Zabezpieczenie na hipotece 

Ten najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia prawne i finansowe bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. 

3. Specjalistyczna  Wiedza

Finansujemy tylko projekty nieruchomościowe. Nasi eksperci to inwestorzy z ogromnym doświadczeniem praktycznym, które ma  zapewnić powodzenie wszystkich zaakceptowanych na platformie projektów.

Ryzyko wahań wartości nieruchomości

Ceny nieruchomości mogą rosnąć i spadać w wyniku szeregu czynników ekonomicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Podstawą naszej działalności jest jednak zrozumienie czynników wpływających na wahania wartości nieruchomości, dzięki czemu możemy zidentyfikować nieruchomości, które są najbezpieczniejszą inwestycją.

Przy każdej okazji inwestycyjnej nasi eksperci ds. nieruchomości oceniają wszystkie kluczowe parametry nieruchomości. Oceniamy m.in atrakcyjność lokalnego rynku pod względem inwestycji napływających, rozwoju biznesu i zatrudnienia; dobre połączenia komunikacyjne oraz lokalną specyfikę. Wszystkie te zmieniające się czynniki wpływają na początkową i końcową wartość nieruchomości. Każda nieruchomość podlega także wycenie rzeczoznawcy majątkowego, który pracując dla platformy w sposób konserwatywny wycenia każdą nieruchomość.

Ryzyko Projektodawcy

Istnieje kilka czynników, które mogą spowodować, że pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty kredytu. Aby zminimalizować to ryzyko, przeprowadzamy rygorystyczny proces analizy opłacalności projektu tzw. due diligence. 

Zarówno przed udzieleniem pożyczki jak i w trakcie trwania projektu ściśle współpracujemy z każdym projektodawcą, który zwraca się do nas o pożyczkę na projekt nieruchomości, aby potwierdzić jego tożsamość, doświadczenie i wiarygodność.

Analizujemy wykonalność propozycji z każdej perspektywy: oceniamy, czy harmonogram spłaty inwestycji jest realistyczny i czy strategia wyjścia (sprzedaż nieruchomości lub refinansowanie) jest możliwa do zrealizowania, aby zapewnić najbardziej opłacalny i bezpieczny sposób postępowania. Weryfikujemy też i nadzorujemy cały proces inwestycji monitorując czy jest ona realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem i planami.

Kalkulacja wysokości pożyczki

Używamy kilku wskaźników, aby określić, ile pożyczkobiorca może otrzymać za pośrednictwem naszej platformy. Najpierw przechodzimy przez plan finansowy kredytobiorcy, weryfikując przewidywane koszty projektu, cenę zakupu oraz uzyskujemy ankietę i wycenę rzeczoznawcy. Na tej podstawie szacujemy realny zysk, jaki osiągnie projektodawca. 

Na podstawie istniejącej i przewidywanej końcowej wartości nieruchomości po realizacji projektu nasi eksperci wyliczają, jaki jest maksymalny wskaźnik finansowania pożyczki do wartości (LTV). Ta kalkulacja jest fundamentalną częścią tego, jak chronimy fundusze inwestorów, jednocześnie wspierając pożyczkobiorców poprzez zrozumienie pełnego potencjału ich projektów.

Wartość LTV jest miarą tego, jaki bufor musi mieć projektodawca (deweloper), aby złagodzić niekorzystne zdarzenia, takie jak spadek cen nieruchomości. Nasze kredyty nie przekroczą 70% LTV, co daje deweloperowi bufor na ewentualne niekorzystne zdarzenia.

Wskaźnik LTV (Loan To Value) to relacja wysokości udzielanej Projektodawcy pożyczki do wartości zabezpieczenia (nieruchomości) x 100% = wskaźnik LTV wyrażany jest on w procentach. Załóżmy, że Projektodawca otrzymuje 200 tys. zł pożyczki na inwestycję, a zabezpieczeniem jest mieszkanie warte 300 tys. zł:

 200 000 zł dzielimy przez 300 000 zł, co daje nam wynik = 0,66

 0,66 x 100% = 66,6%

 W tym przypadku LTV wynosi zatem 66,6%

Zabezpieczenie na hipotece

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności. W celu zabezpieczenia interesu Inwestorów którzy przekazali swoje środki na realizację danego Projektu do księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy dany projekt lub innej której właścicielem jest projektodawca zostanie wpisana hipoteka na rzecz Arqis. Aby tego dokonać Arqis działając na rzecz i w imieniu inwestorów zostaje Administratorem hipoteki.  Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. W umowie ustanawiającej hipotekę zostanie określony zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz przedsięwzięcie, którego sfinansowaniu służą. W księdze wieczystej nieruchomości jako wierzyciel hipoteczny wpisany zostanie Administrator hipoteki.

Dzięki powyższemu zapewnimy najwyższe bezpieczeństwo Twoich środków inwestycyjnych – równocześnie inwestor nie musi samodzielnie składać wniosków o ustanowienie hipoteki w sądzie – wszystko to zrobimy za Ciebie na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa.

Na górę